சங்கர் (விக்கி)
    வீரவேங்கை சங்கர் (விக்கி)

    தங்கராசா விக்கினேஸ்வரராஜ்

    உடுவில் வடக்கு, சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB