கொலின்ஸ்
    கடற்கரும்புலி கப்டன் கொலின்ஸ்

    பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்

    நறுவிலிக்குளம, மன்னார்., மன்னார்

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB