புறோக்கர்
  வீரவேங்கை புறோக்கர்

  சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்

  அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: புறோக்கர்
  REALNAME: சின்னப்பு சத்தியேஸ்வரன்
  ADDRESS: அச்சுவேலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 17.10.1951
  DATEOFDEATH: 25.07.1983
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: வெலிக்கடைச் சிறையில் சிங்களக் காடையர்களின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image