ரவி
  வீரவேங்கை ரவி

  தம்பையா வாமதேவன்

  மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ரவி
  REALNAME: தம்பையா வாமதேவன்
  ADDRESS: மகிழடித்தீவு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 27.06.1958
  DATEOFDEATH: 22.09.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு களுவாஞ்சிக்குடி பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image