சீலன் (ஆசீர்)
  லெப்டினன்ட் சீலன் (ஆசீர்)

  ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி

  புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை, திருகோணலை

  Full Detail

  POST: தாக்குதல் தளபதி
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சீலன் (ஆசீர்)
  REALNAME: ஞானப்பிரகாசம் லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
  ADDRESS: புனிதமரியாள் வீதி, திருகோணமலை
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 11.12.1960
  DATEOFDEATH: 15.07.1983
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மீசாலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போது ஏற்பட்ட சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சகதோழனால் சுடப்பட்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image