ராஜா
  லெப்டினன்ட் ராஜா

  இராமலிங்கம் பரமதேவா

  மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: ராஜா
  REALNAME: இராமலிங்கம் பரமதேவா
  ADDRESS: மட்டக்களப்பு
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 30.10.1956
  DATEOFDEATH: 22.09.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு ளுவாஞ்சிக்குடி பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image