சஞ்சீவி
  வீரவேங்கை சஞ்சீவி

  வைத்திலிங்கம் மகேசநாதன்

  வீரமாணிக்கதேவன்துறை, மயிலிட்டி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சஞ்சீவி
  REALNAME: வைத்திலிங்கம் மகேசநாதன்
  ADDRESS: வீரமாணிக்கதேவன்துறை, மயிலிட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 01.06.1960
  DATEOFDEATH: 11.08.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சுண்ணாகம் பகுதியில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா காவல்துறை நிலையத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக பொறிவெடியில் சிக்கி வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image