வாசன்
  வீரவேங்கை வாசன்

  ஐயம்பிள்ளை மணிவாசகம்

  நெடுந்தீவு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வாசன்
  REALNAME: ஐயம்பிள்ளை மணிவாசகம்
  ADDRESS: நெடுந்தீவு கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 11.02.1961
  DATEOFDEATH: 18.07.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பழைய பூங்கா வீதியில் சிறிலங்கா படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image