அலெக்ஸ் (சின்னக்கண்ணாடி)
  வீரவேங்கை அலெக்ஸ் (சின்னக்கண்ணாடி)

  தேவரத்தினம் மொறிஸ் றெஜினோல்ட்

  கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அலெக்ஸ் (சின்னக்கண்ணாடி)
  REALNAME: தேவரத்தினம் மொறிஸ் றெஜினோல்ட்
  ADDRESS: கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 20.02.1965
  DATEOFDEATH: 18.07.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail:

  யாழ்ப்பாணம் பழைய பூங்கா வீதியில் சிறிலங்கா படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு

  Resting Home:
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason: Jkj
  COMMENT:
  Add more details
  image