சங்கர் (சுரேஸ்)
  லெப்டினன்ட் சங்கர் (சுரேஸ்)

  செல்வச்சந்திரன் சத்தியநாதன்

  கம்பர்மலை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சங்கர் (சுரேஸ்)
  REALNAME: செல்வச்சந்திரன் சத்தியநாதன்
  ADDRESS: கம்பர்மலை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: வெளி (சிறிலங்கா)
  DATEOFBIRTH: 19.06.1961
  DATEOFDEATH: 27.11.1982
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail:

  யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையில் விழுப்புண்ணடைந்து தமிழகத்தில் பண்டுவம்(சிகிச்சை) பெறும்போது வீரச்சாவு

  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 00:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image