டாம்போ
  கரும்புலி மேஜர் டாம்போ

  காசிப்பிள்ளை தயாபரன்

  நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: மேஜர்
  NAME: டாம்போ
  REALNAME: காசிப்பிள்ளை தயாபரன்
  ADDRESS: நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 17.08.1967
  DATEOFDEATH: 19.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீது கரும்புலி தாக்குதல் மேற்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: முழங்காவில்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image