போர்க்
  கரும்புலி லெப்.கேணல் போர்க்

  மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்

  ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா., வவுனியா

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: லெப்.கேணல்
  NAME: போர்க்
  REALNAME: மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்
  ADDRESS: ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
  District: வவுனியா
  DATEOFBIRTH: 11.11.1959
  DATEOFDEATH: 23.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident: மாங்குளச் சமர்
  Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படை முகாம்மீது கரும்புலித் தாக்குதலை மேற்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: ஈச்சங்குளம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image