சங்கர்
  கரும்புலி சங்கர்

  லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி

  முல்லைத்தீவு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கரும்புலி
  Sub division:
  RANK:
  NAME: சங்கர்
  REALNAME: லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
  ADDRESS: முல்லைத்தீவு
  District: வெளி (சிறிலங்கா)
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 17.01.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail:
  Resting Home:
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2022-01-17 00:00:00
  Modified Date: 2022-01-17
  Modified Reason: அஅ
  COMMENT:
  Add more details
  image