இசையரசன்
  கடற்கரும்புலி கப்டன் இசையரசன்

  -

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கடற்கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: இசையரசன்
  REALNAME: -
  ADDRESS:
  District: வேறு (விபரமில்லை)
  DATEOFBIRTH: 00.00.0
  DATEOFDEATH: 24.08.2006
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு மாங்கேணிப் பகுதியில் தேச விரோதிகளால் தாக்கப்பட்டு வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image