வினோத்
  கடற்கரும்புலி கப்டன் வினோத்

  வேலுப்பிள்ளை திலகராசா

  காட்டுவளவு, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கடற்கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: வினோத்
  REALNAME: வேலுப்பிள்ளை திலகராசா
  ADDRESS: காட்டுவளவு, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 19.08.1970
  DATEOFDEATH: 10.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: உடுத்துறை
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image