கொலின்ஸ்
  கடற்கரும்புலி கப்டன் கொலின்ஸ்

  பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்

  நறுவிலிக்குளம, மன்னார்., மன்னார்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கடற்கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: கொலின்ஸ்
  REALNAME: பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்
  ADDRESS: நறுவிலிக்குளம, மன்னார்.
  District: மன்னார்
  DATEOFBIRTH: 05.12.1969
  DATEOFDEATH: 10.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: ஆட்காட்டிவெளி
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image