காந்தரூபன்
  கடற்கரும்புலி மேஜர் காந்தரூபன்

  யோகராசா கோணேஸ்வரன்

  வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கடற்கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: மேஜர்
  NAME: காந்தரூபன்
  REALNAME: யோகராசா கோணேஸ்வரன்
  ADDRESS: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 10.09.1971
  DATEOFDEATH: 10.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image