யோகேஸ்
  வீரவேங்கை யோகேஸ்

  பிரான்சிஸ் மனோகரன்

  பெரியபுல்லுமலை, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: யோகேஸ்
  REALNAME: பிரான்சிஸ் மனோகரன்
  ADDRESS: பெரியபுல்லுமலை, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 28.05.1969
  DATEOFDEATH: 11.03.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு புல்லுமலையில் இந்திய உலங்குவானூர்தி மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image