சங்கர் (விக்கி)
  வீரவேங்கை சங்கர் (விக்கி)

  தங்கராசா விக்கினேஸ்வரராஜ்

  உடுவில் வடக்கு, சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சங்கர் (விக்கி)
  REALNAME: தங்கராசா விக்கினேஸ்வரராஜ்
  ADDRESS: உடுவில் வடக்கு, சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 10.08.1968
  DATEOFDEATH: 11.12.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகம் மயிலணியில் இந்தியப்படையின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image