வின்சன்
  லெப்டினன்ட் வின்சன்

  கெங்காதரன் மகிழ்தன்

  சரசாலை வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: வின்சன்
  REALNAME: கெங்காதரன் மகிழ்தன்
  ADDRESS: சரசாலை வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 17.10.1968
  DATEOFDEATH: 28.11.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் மட்டுவில் பகுதியில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image