குகன்
  வீரவேங்கை குகன்

  வைரமுத்து கிருபாகரன்

  முனைக்காடு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: குகன்
  REALNAME: வைரமுத்து கிருபாகரன்
  ADDRESS: முனைக்காடு, கொக்கட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 15.10.1968
  DATEOFDEATH: 18.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு மாவட்டம் முனைக்காடு பகுதியில் இந்தியப்படையின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image