செல்வம்(கலைச்செல்வன்)
  வீரவேங்கை செல்வம்(கலைச்செல்வன்)

  தியாகராசா பிரகலாதன்

  நாவற்குழி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: செல்வம்(கலைச்செல்வன்)
  REALNAME: தியாகராசா பிரகலாதன்
  ADDRESS: நாவற்குழி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 10.03.1969
  DATEOFDEATH: 14.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் அரியாலையில் இந்தியப்படையின் எறிகணைத் தக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image