ஜேம்ஸ்
  வீரவேங்கை ஜேம்ஸ்

  இராசையா பாபு கோணேசன்

  நுணாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: மாலதி படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஜேம்ஸ்
  REALNAME: இராசையா பாபு கோணேசன்
  ADDRESS: நுணாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 01.10.1970
  DATEOFDEATH: 15.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: இம்மாவீரரின் வீரச்சாவு நிகழ்வு அறியப்படவில்லை
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image