ஜான்
  வீரவேங்கை ஜான்

  நாகநாதன் ராஜாரவி

  கள்ளிநகர், கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஜான்
  REALNAME: நாகநாதன் ராஜாரவி
  ADDRESS: கள்ளிநகர், கைதடி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 08.10.1972
  DATEOFDEATH: 15.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கல்லுண்டாய்வெளி பகுதியில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image