விஸ்ணு
  வீரவேங்கை விஸ்ணு

  சுப்பையா விஸ்ணுமோகன்

  மட்டுவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: விஸ்ணு
  REALNAME: சுப்பையா விஸ்ணுமோகன்
  ADDRESS: மட்டுவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 04.03.1968
  DATEOFDEATH: 11.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image