நிமல்
  வீரவேங்கை நிமல்

  பொன்னையா பூபாலசிங்கம்

  கெற்பெலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: நிமல்
  REALNAME: பொன்னையா பூபாலசிங்கம்
  ADDRESS: கெற்பெலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 13.02.1968
  DATEOFDEATH: 10.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கோட்டை பகுதியில் இந்தியப்படையுடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image