கரன்
  கப்டன் கரன்

  வைத்திலிங்கம் மனோகரன்

  சுண்டுக்குளி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: கரன்
  REALNAME: வைத்திலிங்கம் மனோகரன்
  ADDRESS: சுண்டுக்குளி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 26.06.1953
  DATEOFDEATH: 05.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படை முகாமில் இந்திய - சிறிலங்கா கூட்டுச்சதியை அம்பலப்படுத்துவதற்காக சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image