சுமன்
  வீரவேங்கை சுமன்

  இளையதம்பி ஜெயானந்தராசா

  முகமாலை, எழுதுமட்டுவாள், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சுமன்
  REALNAME: இளையதம்பி ஜெயானந்தராசா
  ADDRESS: முகமாலை, எழுதுமட்டுவாள், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 13.03.1970
  DATEOFDEATH: 17.07.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: குறிஞ்சாத்தீவில் சிறிலங்கா படையின் உலங்குவானூர்தி மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image