ரஞ்சித்
  வீரவேங்கை ரஞ்சித்

  வன்னியசிங்கம் பாஸ்கரன்

  இத்தாவில், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ரஞ்சித்
  REALNAME: வன்னியசிங்கம் பாஸ்கரன்
  ADDRESS: இத்தாவில், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 06.08.1968
  DATEOFDEATH: 11.04.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: குறிஞ்சாத்தீவில் காவல்கடமையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது சிறிலங்கா வான்படையின் உலங்குவானூர்தி நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image