சிவா
  வீரவேங்கை சிவா

  வேலுப்பிள்ளை சிவராசா

  குடம்பியன், வரணி, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சிவா
  REALNAME: வேலுப்பிள்ளை சிவராசா
  ADDRESS: குடம்பியன், வரணி, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 31.03.1965
  DATEOFDEATH: 09.03.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் நாவற்குழி பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image