பயஸ்
  லெப்டினன்ட் பயஸ்

  அந்தோனிப்பிள்ளை ஜெஸ்லி

  புதூர், மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: பயஸ்
  REALNAME: அந்தோனிப்பிள்ளை ஜெஸ்லி
  ADDRESS: புதூர், மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 18.07.1961
  DATEOFDEATH: 17.01.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு கொத்தியாவலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா காவல்துறையின் சுற்றிவளைப்பின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2022-01-11
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image