நேசன்
  கப்டன் நேசன்

  இராசதுரை ஜெயச்சந்திரன்

  செல்வநாயகபுரம், திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: நேசன்
  REALNAME: இராசதுரை ஜெயச்சந்திரன்
  ADDRESS: செல்வநாயகபுரம், திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 01.11.1962
  DATEOFDEATH: 23.01.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: தெகிவத்தையில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image