சுதா
  லெப்டினன்ட் சுதா

  பொனிபொஸ் எல்லிஸ்திமதி

  சங்கத்தார்வயல், இயக்கச்சி, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: சுதா
  REALNAME: பொனிபொஸ் எல்லிஸ்திமதி
  ADDRESS: சங்கத்தார்வயல், இயக்கச்சி
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 20.06.1965
  DATEOFDEATH: 17.01.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: திருகோணமலை ஆனையிறவு குறிஞ்சாத்தீவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image