அஜித்
  வீரவேங்கை அஜித்

  இராஜன்

  கொழும்பு, சிறிலங்கா

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அஜித்
  REALNAME: இராஜன்
  ADDRESS: கொழும்பு, சிறிலங்கா
  District: வெளி (சிறிலங்கா)
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 17.01.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: ஆனையிறவு குறிஞ்சாத்தீவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image