பண்டிதர்
  வீரவேங்கை பண்டிதர்

  அரியநாயகம் சாந்தசீலன்

  சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பண்டிதர்
  REALNAME: அரியநாயகம் சாந்தசீலன்
  ADDRESS: சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 13.01.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image