ராஜன்
வீரவேங்கை ராஜன்

ஜேம்ஸ் உதயபிரசாத்

குருநகர், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ராஜன்
REALNAME: ஜேம்ஸ் உதயபிரசாத்
ADDRESS: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 18.05.1970
DATEOFDEATH: 08.09.1986
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணத்தில் காவல்கடமையின்போது சிறிலங்கா படையினரின் மேற்கொண்ட எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image