ஜீவா
  வீரவேங்கை ஜீவா

  நாகன் சிவலோகநாதன்

  கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஜீவா
  REALNAME: நாகன் சிவலோகநாதன்
  ADDRESS: கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 23.03.1970
  DATEOFDEATH: 17.04.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மன்னார் ஆட்காட்டிவெளியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image