சிவம் (சிவா)
வீரவேங்கை சிவம் (சிவா)

முத்தையா சாந்தகுமார்

வத்திராயன்வடக்கு, தாளையடி, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: சிவம் (சிவா)
REALNAME: முத்தையா சாந்தகுமார்
ADDRESS: வத்திராயன்வடக்கு, தாளையடி, யாழ்ப்பாணம்
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 18.05.1973
DATEOFDEATH: 12.04.1991
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் காரைநகரில் சிறிலங்கா கடற்படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image