விதுவன்
வீரவேங்கை விதுவன்

மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: மாலதி படையணி
RANK: வீரவேங்கை
NAME: விதுவன்
REALNAME:
ADDRESS: மட்டக்களப்பு
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 18.05.1973
DATEOFDEATH: 09.04.1991
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மட்டக்களப்பு தொப்பிக்கல்மலையில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போது ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image