ருக்மன்
  வீரவேங்கை ருக்மன்

  குழந்தைவேல் தயாபரன்

  கழுதாவளை, மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ருக்மன்
  REALNAME: குழந்தைவேல் தயாபரன்
  ADDRESS: கழுதாவளை, மட்டக்களப்பு
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 04.10.1970
  DATEOFDEATH: 09.04.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு தொப்பிக்கல்மலையில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையின்போது ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image