சூரி
  வீரவேங்கை சூரி

  வேலுப்பிள்ளை ரவி

  அரசர்கேணி, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: மாலதி படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சூரி
  REALNAME: வேலுப்பிள்ளை ரவி
  ADDRESS: அரசர்கேணி, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 18.06.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image