போல்
  வீரவேங்கை போல்

  முருகையா உதயகுமார்

  இத்தாவில், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: போல்
  REALNAME: முருகையா உதயகுமார்
  ADDRESS: இத்தாவில், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 10.12.1975
  DATEOFDEATH: 27.04.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image