சுபன்
  வீரவேங்கை சுபன்

  இராமநாதன் செல்வேஸ்வரன்

  கெற்பலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: மாலதி படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சுபன்
  REALNAME: இராமநாதன் செல்வேஸ்வரன்
  ADDRESS: கெற்பலி, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 29.08.1974
  DATEOFDEATH: 27.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினரின் தாக்குதலில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image