அசோக்
  வீரவேங்கை அசோக்

  கனகரட்னம் மோகனதாஸ்

  திமிலதீவு, புதூர், மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அசோக்
  REALNAME: கனகரட்னம் மோகனதாஸ்
  ADDRESS: திமிலதீவு, புதூர், மட்டக்களப்பு
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 23.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image