தேசிகன்
வீரவேங்கை தேசிகன்

சிவசாமி சிவகுமாரன்

புங்குடுதீவு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: தேசிகன்
REALNAME: சிவசாமி சிவகுமாரன்
ADDRESS: புங்குடுதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 30.01.1957
DATEOFDEATH: 18.05.1986
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வசாவிளானில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: சாட்டி
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image