மைக்கல்
  வீரவேங்கை மைக்கல்

  அன்ரனிஜெபநேசன் ஜீவநாயகம்

  மிருசுவில் வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மைக்கல்
  REALNAME: அன்ரனிஜெபநேசன் ஜீவநாயகம்
  ADDRESS: மிருசுவில் வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.04.1976
  DATEOFDEATH: 07.04.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image