வசிட்டன்
  2ம் லெப்டினன்ட் வசிட்டன்

  மாணிக்கரஞ்சன் நாகராசா

  நானாட்டான், மன்னார், மன்னார்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: வசிட்டன்
  REALNAME: மாணிக்கரஞ்சன் நாகராசா
  ADDRESS: நானாட்டான், மன்னார்
  District: மன்னார்
  DATEOFBIRTH: 04.10.1973
  DATEOFDEATH: 03.04.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மன்னார் நானாட்டான் பகுதியை நோக்கி முன்னேறிய சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: ஆட்காட்டிவெளி
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image