அஜித்
  2ம் லெப்டினன்ட் அஜித்

  இரட்ணசிங்கம் ரகுபரன்

  கல்லடி, உப்போடை, மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: அஜித்
  REALNAME: இரட்ணசிங்கம் ரகுபரன்
  ADDRESS: கல்லடி, உப்போடை, மட்டக்களப்பு
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 04.10.1970
  DATEOFDEATH: 01.04.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு வெல்லாவெளியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image