நளினி
  வீரவேங்கை நளினி

  புவனேஸ்வரி சின்னத்தம்பி

  மீசாலை வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: நளினி
  REALNAME: புவனேஸ்வரி சின்னத்தம்பி
  ADDRESS: மீசாலை வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 04.09.1971
  DATEOFDEATH: 19.03.1991
  Sex: பெண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image