வீரா
  லெப்டினன்ட் வீரா

  தம்பிமுத்து தர்மசீலன்

  ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு, மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: வீரா
  REALNAME: தம்பிமுத்து தர்மசீலன்
  ADDRESS: ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 08.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரத்தில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image